Wat zoek je?
Samenwerking met ouders, verzorgers is van belang om goed onderwijs te kunnen bieden. We willen dat het zowel thuis als op school goed gaat met de leerling. Daarom zetten we ons volledig in voor deze belangrijke samenwerking. Een goede communicatie met ouders, verzorgers of begeleiders van onze leerlingen draagt bij aan die samenwerking.
Daarom zijn er regelmatig gesprekken met elkaar. Ouders kunnen bovendien zitting nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) en meebeslissen over belangrijke onderwerpen. Daarnaast kan ook worden deelgenomen in de oudercommissie (OC) om een bijdrage te leveren aan feesten en activiteiten.

Op SO Noorderlicht wordt op verschillende manieren informatie gedeeld met ouders. Dit gaat via de schooltelefoon, Social School app, nieuwsbrief en de werktelefoon van de klassen. De schooltelefoon is bereikbaar tussen 8.00-15.30 voor ziekmelding, te laat komen en afspraken onder schooltijd door te geven. Daarnaast is de leerkracht bereikbaar via de mail of werktelefoon tussen 14.30 en 16.30. De Social School app en de nieuwsbrief wordt gebruikt om u te informeren op klassen- en schoolniveau.

Er zijn op school ook vaste contactmomenten tussen de leerkracht of ondersteuner en ouders, verzorgers. Deze staan in de tabel hieronder uitgeschreven. Meer informatie over het contact met ouders, verzorgers kunt u vinden in de schoolgids.
Wanneer? Wat? Inhoud en doel?
September (binnen 2 weken na start schooljaar) Belcontact met ouders/verzorgers van leerlingen De leerkracht neemt contact op met alle ouders , verzorgers om te vertellen over de eerste weken en eventuele bijzonderheden. Ook worden er afspraken gemaakt over hoe regelmatig er contact is.
September/Oktober Kennismakingsavond Kennismakingsavond met informatie over het nieuwe schooljaar.
September/Oktober Schoolverlatersouderavond Ouderavond voor de ouders, verzorgers van schoolverlaters met uitleg over de procedure en alle stappen.
Oktober (binnen 6 weken na start schooljaar) (voor de herfstvakantie) OPP-bespreking met de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen Oudergesprekken met uitleg over het ontwikkelingsperspectief (OPP).
Oktober/November Belcontact met ouders /verzorgers van leerlingen De leerkracht neemt telefonisch contact op met ouders, verzorgers om te bespreken hoe het gaat op school en eventuele bijzonderheden te bespreken.
Maart (na toetsperiode) Voortgang bespreking met ouders, verzorgers Ouders, verzorgers worden uitgenodigd om de voortgang en de toets resultaten te bespreken.
Mei Thema ouderavond Ouders, verzorgers krijgen uitleg over actuele onderwerpen in de school.
Juni/Juli EVA OPP-bespreking met de ouders, verzorgers De evaluatie van het OPP wordt besproken. Hier wordt besproken wat de vorderingen zijn, welke bijzonderheden er nog uit de evaluatie zijn gekomen en welke eventuele vervolgstappen daarbij horen.